Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН HTTPS://JOTIS.BG/

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

1. HTTPS://JOTIS.BG/ е средство за предоставяне на услуги на информационното общество, което представлява онлайн платформа за продажба на обявените в интернет сайта стоки и услуги

2. Използвайки услугите, предоставяни от HTTPS://JOTIS.BG/, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни от HTTPS://JOTIS.BG/ и преустановете достъпа до интернет страницата.

 3. Сайтът HTTPS://JOTIS.BG/ е изключителна собственост на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 200989623, представлявано от ЙОТО ПЕТРОВ, и се нарича по-долу „сайта/-ът, интернет сайта/-ът“

4. ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД гарантира на посетителя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта  HTTPS://JOTIS.BG/ и не му дава право да разтоварва или да променя частично или изцяло сайта, да се копира, да се продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД без нейното предварително писмено съгласие.

5. Правото за създаване на връзка уеб - линк - към HTTPS://JOTIS.BG/ е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя толкова време, доколкото не нанася ущърб от всякакъв вид на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД или на всеки от нашите партньори, само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна.

 

II.                ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните термини и изрази имат следното значение:

1.1. Интернет страница, Платформа – HTTPS://JOTIS.BG/ като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;

1.2. Доставчик на услуги, Доставчик – ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 200989623, представлявано от ЙОТО ПЕТРОВ, действащ в качеството си на Управител, което предоставя услуги на информационното общество, чрез интернет страницата;

1.3. Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в публикуване на обяви, предлагане, продажба, доставка на стоки и предоставяне на достъп до обяви;

1.4. Клиент – Регистриран Потребител на платформата, дееспособно физическо или юридическо лице, което е приема настоящите общи условия и е сключило договор с Доставчика за предоставяните от него Услуги;

1.5. Обява – е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин характеристики и цена на стока или услуга, предлагана от Търговци чрез Платформата, което съобщение дава възможност да се направи покупка;

1.6. Купувач – регистриран потребител, физическо или юридическо лице, което купува стоки и/или услуги чрез онлайн платформата;

1.7. Посетители – всички нерегистрирани потребители;

1.8. Акаунт, Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност Потребителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни;

1.9. Регистрация – процедура по създаване на нов Акаунт;

1.10. Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите.

 

 

III.             ПРЕДМЕТ

1.                  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 200989623, представлявано от ЙОТО ПЕТРОВ, действащ в качеството си на Управител , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите и купувачите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин HTTPS://JOTIS.BG/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Доставчикът и Ползвателите заедно са наричани по-долу „Страни“.

2.                  В този уебсайт се използват термини като „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, „ние” или „нас”, под които се има предвид ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД, без да се използва цялата фирма.

3.                  Уебсайтът на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставяни от тях, нито за тяхното съдържание.

4.                   Уебсайтът на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, собственост на трети страни. ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД не носи отговорност за тези материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

5.                  ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

6.                  Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците.

7.                  При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:

7.1. свободен преглед на обяви;

7.2. достъп до информационен бюлетин.

7.3. За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

 

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1. Наименование на Доставчика: ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД

1.2. Седалище и адрес на управление: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68

1.3. Адрес за упражняване на дейността: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68

 

1.4.Данни за кореспонденция: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68, ТЕЛ 0889661161, ИМЕЙЛ: IOTO_PETROV@ABV.BG

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет HTTPS://JOTIS.BG/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

1.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

1.5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

1.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

2. Ползвателят няма право:

2.1. Ползвателят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в този уебсайт

2.2. Ползвателят няма право да изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на HTTPS://JOTIS.BG/

В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля свържете се с нас: IOTO_PETROV@ABV.BG

2.3. Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели.

Да се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;

2.4. Да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

2.5. Да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

2.6. Да не осъществяват нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност по смисъла на Закона за защита на потребителите. За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител или на средния член на група потребители;

3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес HTTPS://JOTIS.BG/ или друго средство за комуникация от разстояние.

5. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

6. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

7. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

8. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

9. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

11. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

11.1. Да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това потребителите по предвидения в настоящите общи условия ред. В случай, че Ползвателите не е съгласни с изменението, следва да изпрати до Доставчика писмено уведомление за прекратяване на Договора в 7 дневен срок от узнаване на изменението. В случай, че Клиентът не упражни това свое право, се счита за обвързан с изменението.

11.2. Да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници.

11.3. Да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;

11.4. Има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

 

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1.                  За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него e-mail адрес и парола, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.

2.                  Името и паролата се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

3.                  След попълване на данните си и натискане на бутон "Регистрация", Ползвателят създава потребителски профил чрез който използва услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4.                  Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

5.                  При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.                  Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

7.                  Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва от Ползвателя през създадения от него профил.

8.                  Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

9.                  С приемането на настоящите общи условия Ползвателите декларират:

9.1.             Че са дееспособни физически или юридически лица;

9.2.             Че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;

9.3.             Че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности;

 

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Договорът се сключва на български език.

3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес HTTPS://JOTIS.BG/

4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

5. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично   уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

9.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

9.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

9.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

9.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

9.5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

9.6. Приемане на Общите условия;

9.7. Потвърждение на поръчката.

 

VIII. СТОКИ И УСЛУГИ. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА.

1.                  Доставчикът си запазва правото да избира клиентите. Стоките, търгувани чрез Електронен магазин са нови, в оригиналния амбалаж на производителя и в момента на доставката са придружени от гаранционен сертификат, данъчна фактура и/или касов бон, съгласно действащото законодателство. Стоките и услугите са предлагани в условията на настоящия документ и в границите на разполаганите количества. Поради тези причини Доставчикът си запазва правото да не изпълнява определена поръчка в случаите, в които съответната стока не се намира вече в текущата оферта на вносителя. Представените цени включват ДДС (20%) и не включват разходите по доставката, освен случаите, които изрично се обясняват в сайта. Покупната цена, изписана на фактурата ще бъде същата с тази, определена от консултанта по продажбите  на Доставчика в момента на потвърждаване на поръчката или, в случай поръчките с онлайн плащане, тази цена ще бъде същата, публикувана на сайта в момента на покупката.

2.                  Ограничен брой стоки може да имат сгрешени цени на сайта. В този случай за крайна цена се счита тази, която е приета от клиента при разговорите, водени с консултантите на Доставчика. Ако реалната цена на стоката е по-висока отколкото цената, афиширана в сайта, нашите консултанти по продажбите са упълномощени да удовлетворят искането да ви се достави стоката по цената, публикувана в сайта, само в рамките в които можем да направим това, както и вие имате право да откажете съответната поръчка. В случаите, в които цената е по-малка отколкото тази, показана в сайта, а Вие сте заплатили цената авансово, разликата ще ви бъде изплатена по взаимно споразумение, но не по-късно от 30 дена от датата на получаване на стоката.

3.                  Доставчикът не предлага никаква извънредна гаранция, нито съответно, що се отнася включително, но без ограничения, за дейността на този сайт, на информацията, коректността на описанията, актуализирането на съдържанието, на стоките на сайта, както и на съгласуването им за определени цели. Потребителите изрично са съгласни, че използването на този сайт и покупката на стоки или услуги се извършва на собствена отговорност, единствено изключение представлява задължението на Доставчика да предоставя правото на потребителя за едностранно разтрогване на договора в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуваните изображения на сайта са само примерни, а доставените стоки могат да се различават от изображенията, представени по всякакъв начин (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.)

4.                  Съдържанието на Елекронен магазин (текст, описание на стоката, технически характеристики, изображения, символи) е съставен, сътрудничейки и с производителите. Поради тази причина Доставчикът не поема отговорността за описанията и спецификациите на стоките, публикувани в сайта Електронен магазин, същите бидейки ни предоставени от страна на представителите на всяка марка или от оторизираните им вносители. Доставчикът и партньорите му си запазват правото да променят техническите спецификации на стоките без предварително предупреждение.  

 

IX. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Заплащането на поръчаните стоки на сайта на Електронен магазин може да се извърши в брой или по банков път при заявяване на поръчката и предаване на стоката лично или на трето лице /куриер/. Поръчките, пласирани на сайта на Електронен магазин и платени с карта са процесирани посредством PayPal. Доставчикът си запазва правото в някои случаи да поиска авансово  заплащане на стоката.

 

X. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Доставката на стоките се извършва навсякъде в страната (България) посредством фирми за бързи куриерски услуги. СРОКОВЕТЕ за ДОСТАВКА на стоките е в диапазона на 24 часа и 10 работни дни. Доставчикът си запазва правото да извърши потвърждението на поръчката, преди изпълнението им, чрез свързване с клиента.

2. Разходите по доставката са за сметка на клиента, освен в случаите когато е упомнато друго.

3. Доставката се извършва чрез куриерска фирма по тарифите валидни за всяко населено място в България, където се намира офис на куриера с опция за отваряне преди плащане.

4. В случаите, в които клиентът не е намерен на посочения адрес, същия ще бъде контактуван по телефона от куриерската фирма.

5.Приемането на стоката представлява съгласието на клиента, че стоката е пристигнала в добро състояние. 

6. Доставчикът си запазва правото да закъснява или да анулира доставки на поръчаните стоки ако същите не могат да бъдат изпълнени по независещи от него причини, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични действия, протести, въстания, граждански вълнения или пречки от форс мажорно естество, а също така и при липса на складова наличност независимо от обстоятелството дали същата е надлежно отразена в Електронен магазин.

 

ХI. ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ

1.                  Електронен магазин може да предоставя гаранционни сертификати за търгуваните стоки. При предявяване на претенции в гаранцията е необходимо да се представи повредената стока в оригиналния ѝ амбалаж заедно с прилежащите аксесоари, копие от данъчната фактура и/или касов бон и гаранционния сертификат в оригинал. В случаите, в които стоката не пристигне придружена от изброените документи, стоките не може да бъдат върнати, респективно заменени.

 

ХII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

4. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

4.1. В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4.2. При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

5. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

6. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

7. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

8. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

9. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

10. Потребителят заплаща на Доставчика цената на заявените стоки и разходите по тяхната доставка преди или в момента на доставката им.

11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

12. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, който може да открие в Раздел „Приложения“ към настоящите общи условия, или чрез стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите.

13. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е представил в офиса на Доставчика Стандартен формуляр за упражняване право на отказ преди изтичането на срока по точка 11.

14. Правото на отказ по точка 11 не се прилага в следните случаи:

14.1. За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

14.2. За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

14.3. За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

14.4. За доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

14.5. За доставка на вестници, списания и други периодични издания;

15. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 11, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

16. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми на Потребителя, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

17. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

18. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по точка 15, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Доставчикът може да откаже плащането на сумите на Потребителя по точка 15 в случай, че Потребителят не е изпълнил задълженията си по точка 20.

19. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по точка 11. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 

20. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество, опаковка (ненарушена и в използваем търговски вид) и безопасност през времето, в което същите са били във негова фактическа власт.

21. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

22. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

23. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

24. В случаите по точка 23 Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

25. В случай на упражняване на право на отказ от договора, разходите по връщането на стоките са изцяло за сметка на Потребителя, независимо от вида и начина по който същите ще бъдат върнати на Доставчика.

 

ХIII. ДИСТРИБУТОРСКИ ПРАВА

1. Тези общи условия се прилагат и по отношение на дистрибутори на Доставчика, доколкото не противоречат на сключените индивидуални Договор за дистрибуция и Договор за продажба.

2. В случай на противоречие на член, алинея или точка от тези общи условия с член, алинея или точка от сключените индивидуални Договор за дистрибуция и Договор за продажба се прилагат разпоредбите от сключените договори.

 

ХIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

1.                  Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

 

 

XV. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.

2. Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

3. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

3.1.             Когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;

3.2.             За предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;

3.3.             За целите на директния маркетинг.

 

 

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

2л Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

3. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

4. Доставчикът си запазва правото да организира съвместни кампании с търговци/ търговски центрове – партньори на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД, както и с други партньори извън конкретния търговски център или търговец, с които ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД

организира съвместни промоционални кампании

5. Политиката за защита на личните данни, определена от ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД

се прилага спрямо партньорите на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД, участници в съвместните кампании.

6. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги с онлайн регистрация, така и за ползватели, които не са регистрирани.

7. В случай, че ползвателят ползва услугите на ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД

без регистрация на този уебсайт настоящите общи условия имат действие от момента на първото им използване до момента на преустановяване на ползването им.

8. С оглед извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, Доставчикът има право временно да ограничи достъпът до този сайт.

9. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

 

ХVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация чрез поставяне на забележимо съобщение на интернет сайта.

2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване по реда на ал.1 от Доставчика и ако Ползвателят продължи да използва уебсайта, значи се съгласява с тях.

3. Ако ползвателят получи съвет от някой от служителите на Доставчика, който противоречи на тези общи условия, общите условия се прилагат с предимство

4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес HTTPS://JOTIS.BG/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1.1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

1.2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

1.3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

1.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

1.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

1.6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

1.7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

ХIX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

1. Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: IOTO_PETROV@ABV.BG

2. Ако имате запитване във връзка с услугите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, моля свържете се с нас на следната електронна поща: IOTO_PETROV@ABV.BG

 

XX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на HTTPS://JOTIS.BG/

 

ХХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ /Приложение №1/

 

                                                                                До ”ЙОТИС ГРУП” ЕООД

със седалище и адрес на управление: ГР. ПИРДОП, П.К. 2070, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 68, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 200989623, представлявано от ЙОТО ПЕТРОВ

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 ...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                    /Подпис на потребителя/

 

 Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с настоящия формуляр. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора следва да представите този съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора в офиса на Доставчика.

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора /Приложение №2/

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на Търговеца на хартиен или друг траен носител.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Търговецът има право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора, Търговецът очаква да му върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето изживяване. Приемаме, че сте съгласни с използването им.